55.167 The white bowl

55.167 The white bowl, 1955. Tempera on yellow paper, 50x65cm.