62.127 The yellow napkin

62.127 The yellow napkin, 1962. Gouache on Rives, 50x73cm.